REGULAMIN SERWISU PANEL.FOXSTRATEGY.PL

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania serwisu panel.foxstrategy.pl (dalej jako „Serwis), dostępnego pod adresem https://panel.foxstrategy.pl prowadzonego przez spółkę pod firmą Fox Strategy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 23/2, 50-044 Wrocław, kapitał zakładowy: 357 500,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671014, NIP: 8971837880, REGON: 366905453, adres poczty elektronicznej: kurs@foxstrategy.pl (dalej jako „Administrator”), a w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w zakresie kursów on-line, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Administratora i Użytkowników.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 4 Wymagania techniczne

§ 5 Korzystanie z Serwisu

§ 6 Dodawanie Ogłoszeń

§ 7 Zakup Usług Płatnych

§ 8 Odstąpienie od umowy

§ 9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 10 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

§ 11 Odpowiedzialność

§ 12 Dane osobowe

§ 13 Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania z Serwisu, wraz z załącznikami;
 2. Administrator – Fox Strategy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, kapitał zakładowy: 357 500,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671014, NIP: 8971837880, REGON: 366905453, adres poczty elektronicznej: kurs@foxstrategy.pl;
 3. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem https://panel.foxstrategy.pl,  prowadzony przez Administratora;
 4. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 5. Zarejestrowany użytkownik – rozumie się przez to Użytkownika, korzystającego z Serwisu po zalogowaniu na Konto użytkownika;
 6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy złożoną Administratorowi przez Użytkownika, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
 9. Kurs – treści cyfrowe dostępne w Serwisie, dostarczane przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
 10. Umowa –  umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Administratora na rzecz Użytkownika, dotycząca Kursu objętego Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 11. Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z dostępu do Kursów, utworzony przez Administratora po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia;
 12. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 13. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Użytkownikom przez Administratora na korzystanie z Serwisu i dostęp do Kursów;
 14. Operator płatności – oznacza PayU S.A., ul. Grunwaldzka 188, 60-166 Poznań, dostawcę usługi płatności online PayU.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,
 3. warunki świadczenia tych usług,
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 8. Każda osoba korzystająca z Serwisu, niezwłocznie po jego wyświetleniu, obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 9. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://panel.foxstrategy.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 10. Komunikacja z Administratorem dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu  Administrator świadczy m.in. następujące usługi elektroniczne:
 2. udostępnianie materiałów i danych znajdujących się w Serwisie, w tym przede wszystkim zapewnienie Użytkownikom dostępu do Kursów;
 3. umożliwienie złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy i korzystania z funkcji Koszyka,
 4. umożliwienie przesłania Administratorowi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu;
 5. założenie i prowadzenie Konta użytkownika;
 6. przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych usług, bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.
 8. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu, w tym w szczególności treść Kursów, stanowią przedmiot prawa autorskiego Administratora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 9. W celu korzystania z Serwisu i uzyskania dostępu do Kursów Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu i dostępu do Kursów, Licencji na korzystanie z Serwisu i dostęp do Kursów. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu i treści Kursów poprzez ich wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Administrator świadczy usługi elektroniczne:
 2. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. dostęp do poczty elektronicznej;
 5. odpowiednie oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie, w tym w szczególności dokonywania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i dostęp do Kursów.
 7. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami obowiązującymi w społeczeństwie informacyjnym, a także w sposób naruszający uzasadnione interesy Administratora

§ 5

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu, w tym przede wszystkim uzyskanie dostępu do Kursów, wymaga posiadania Konta użytkownika, utworzonego po złożeniu przez Użytkownika pierwszego Zamówienia.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej składać Zamówienia oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może w ich imieniu wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania tych podmiotów. Osoba dokonująca w ramach Serwisu czynności na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, jest umocowana do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuje.
 3. Loginem użytkownika jest adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu składania Zamówienia.
 4. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobie trzeciej. O każdej próbie nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora.
 5. Utworzenie Konta użytkownika jest bezpłatne.
 6. Po złożeniu pierwszego Zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z danymi do logowania, w tym przede wszystkim z wygenerowanym hasłem.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu Zamówienia.

§ 6

Zamówienia

 1. Informacje o Kursach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Administratorowi przez Użytkownika.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien nacisnąć przycisk „Zamów” pod wybranym Kursem. W tym momencie wybrany Kurs dodany zostaje do Koszyka. Dodanie Kursu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Kursy mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 4. Użytkownik, po ostatecznym dodaniu Kursów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania swoich danych oraz wybrania metody płatności. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Użytkownik potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 6. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Użytkownika Zamówienia z obowiązkiem zapłaty
 7. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Użytkownika Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami .
 8. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem użytkownika wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie  zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Użytkownika. W momencie poinformowania Użytkownika o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 9. Zamówienia dokumentowane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku wyboru faktury VAT Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na adres e-mail powiązany z Kontem użytkownika lub udostępnienie w ramach Konta użytkownika.
 10. Kurs będący przedmiotem Zamówienia zostaje udostępniony Użytkownikowi w Serwisie nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu Zamówienia w pełnej wysokości na rachunku bankowym Administratora. Od momentu udostępnienia Użytkownikowi Kursu, Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu przez okres 12 miesięcy.
 11. Postanowienie ust. 10 nie ma zastosowania w przypadku Zamówienia Kursu w przedsprzedaży. W takim wypadku Użytkownik uzyska dostęp do Kursu przez okres 12 miesięcy od dnia udostępnienia Kursu przez Administratora w Serwisie.

§ 7
Płatność i cena

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty tytułem złożonego Zamówienia poprzez płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku prawnego i nie ma wpływu na jego treść i realizację.
 3. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Konsument poinformowany został przez Sprzedawcę o związaną z tym utratą prawa do odstąpienia od umowy,  zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi również w pozostałych w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu niewymagających posiadania Konta użytkownika, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub skorzystania z określonej funkcjonalności.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub określonej funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu, poprzez opuszczenie Serwisu lub zaprzestanie korzystania z określonej funkcjonalności i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą utworzenia Konta użytkownika.
 4. Użytkownik, będący Konsumentem, może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 5. Umowa, której mowa w ust. 3 może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika, poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą mailową lub pisemnie na adres Administratora.
 6. Administrator nie zwraca opłat za nieobejrzenie Kursów dostępnych w Serwisie w czasie trwania umowy, o której mowa w ust. 3.

§ 10

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik proszony jest w pierwszej kolejności o kontakt z Administratorem celem wyjaśnienia nieprawidłowości.
 2. Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownik, będący Konsumentem, uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownik może złożyć reklamację drogą mailową lub pisemnie na adres Administratora.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach drogą mailową na adres e-mail powiązany z Kontem użytkownika lub na adres mailowy, z którego przesłane zostało zgłoszenie reklamacyjne. Użytkownik uprawniony jest do żądania przesłania pisemnej odpowiedzi pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11

Odpowiedzialność

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu, w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji, z poszanowaniem praw Użytkowników. W przypadku konieczności całkowitego czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników będących Konsumentami za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem użytkownika. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania Serwisu w zakresie dostępności Kursów, Administrator zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania dostępu do nich o czas trwania ograniczeń w ich funkcjonowaniu.
 2. Wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Administratora z winy umyślnej. W tym zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

§ 12

Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://panel.foxstrategy.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Administratora.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. O dokonanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
 6. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia sporu poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego; mediację; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; zwrócenie się do Federacji Konsumentów. Konsument ma możliwość również skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)
 10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 11. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Copyright © 2022 Fox Strategy sp. z o.o.