POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PANEL.FOXSTRATEGY.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Administrator Danych Osobowych

§ 3 Dane kontaktowe

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

§ 7 Kategorie danych osobowych

§ 8 Pliki cookies

§ 9 Udostępnianie danych

§ 10 Uprawnienia Użytkowników

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://panel.foxstrategy.pl  (dalej jako „Serwis”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest spółka pod firmą Fox Strategy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 23/2, 50-044 Wrocław, kapitał zakładowy: 357 500,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671014, NIP: 8971837880, REGON: 366905453 (dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kurs@foxstrategy.pl lub pisemnie na adres: Fox Strategy Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23/2, 50-044 Wrocław.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dla złożenia Zamówienia..

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prowadzenie Konta użytkownika i dostarczanie innych usług świadczonych na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. marketing bezpośredni usług i produktów Administratora będący jego prawnie uzasadnionym interesem w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona przez zainicjowanie kontaktu);
 5. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona przez subskrypcję newslettera);
 6. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, który jest prawnie uzasadnionym interesem polegającym na doskonaleniu i rozwoju Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:
 2. dane dotyczące świadczenia usług na podstawie Regulaminu  – przez okres świadczenia danej usługi, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 5. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera;
 6. prowadzenie analiz i statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie;
 7. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;

§ 7 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: 
 2. w związku ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu: adres e-mail, nick, wizerunek, imię i nazwisko, adres, informacja o publikacjach, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy i NIP;
 3. w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail;
 4. w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość: imię i nazwisko, adres e-mail.
 5. W pozostałym zakresie Administrator każdorazowo zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
 6. Podczas korzystania ze Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Pliki cookies

 1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w następującym celu:
 4. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 5. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 7. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
 8. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.
 9. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu kierowania do Użytkowników treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika. Wykorzystywanie w ten sposób danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies.
 10. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 11. Serwis internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs, Google Search Console, Google Tag Manager), Facebok Inc. (Facebook Pixel), Hotjar Ltd. (Hotjar) oraz Crazy Egg, Inc. (Crazy Egg). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.  Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane  podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą w szczególności: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe i prawne; operatorzy płatności elektronicznych; dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu oraz prowadzenia badań, analiz i statystyk.

§ 10 Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Copyright © 2022 Fox Strategy sp. z o.o.